logo
czytaj E-gazety prasa online


„Mały ZUS” – rabat dla drobnych przedsiębiorców.

2018-12-27

Fot. Ratio

Od 1 stycznia 2019 r. wchodzi możliwość obniżenia składek przez niektórych przedsiębiorców. To tak zwany „mały ZUS”. Osoby, które prowadzą działalność na niewielką skalę, będą mogły opłacać składki na ubezpieczenia społeczne w niższej wysokości, uzależnione od przychodów. To oferta między innymi dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Aby skorzystać z tego uprawnienie, działalność gospodarcza musi być prowadzona na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych oraz przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym - jeśli była prowadzona przez cały rok, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku ( w 2018r. to kwota 63 000 zł).

Kogo dotyczą wyłączenia

Z „małego ZUS-u” nie mogą skorzystać osoby, które:

 1.  W poprzednim roku prowadziły działalność gospo­dar­czą krócej niż 60 dni, tj. podlegały ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni;

 2.  Rozliczały się w formie karty podatkowej i korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT;

 3.  Podlegały ubezpieczeniom społecznym lub ubez­piecze­niu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej, komandytowa, partnerska);

 4.  Spełniają warunki do opłacania preferencyjnych składek, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia;

 5.  Wykonują dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robiły dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym

Jak długo możemy korzystać z tej ulgi

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Jako miesiąc kalendarzowy przyjmujemy każdy miesiąc, w którym przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu co najmniej jeden dzień.

Przedsiębiorca, który dopiero rozpoczął działalność, nie będzie mógł od razu skorzystać z „małego ZUS", ponieważ warunkiem płacenia niższych składek jest prowadzenie działalności gospodarczej przynajmniej przez 60 dni w poprzednim roku. Po rozpoczęciu działalności może jednak skorzystać z innych ulg – ulgi na start i/lub preferencyjnych składek ZUS. Korzystanie z nich wiąże się z mniejszą liczbą formalności.

Konsekwencje opłacania niższych składek

Przedsiębiorca decydujący się na opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne czyli „małego ZUS” lub innych ulg, powinien pamiętać, że ma to wpływ na wysokość świadczeń takich jak zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy.

Katarzyna Krupicka - regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego